Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde:

 

 1. Scarabeter: ROOS TULEN, gevestigd te Leiden onder KvK nr. 54122775.
 2. Klant: degene met wie scarabeter een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Scarabeter en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Scarabeter. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze oorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn oveengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Scarabeter hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffing en reis-, verzend- of transport kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Scarabeter hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of die anderszins herkenbaar gemaakt, kan scarabeter ten allen tijden wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Scarabeter vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Scarabeter een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Scarabeter is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Scarabeter de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 7. Scarabeter heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Scarabeter prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met scarabeter op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijnen, dan is Scarabeter gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Scarabeter.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Scarabeter zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In het geval van liquidatie, faillisement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Scarabeter op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Scarabeter, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Scarabeter te betalen. 

 

 

Opschortingsrecht

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

 

Verrekening

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Scarabeter te verrekenen met een vordering op Scarabeter.

 

 

 

Levertijd

 

 1. De door Scarabeter gegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (electronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (electronische bevestiging) heeft gekregen van Scarabeter.
 3. Overschrijding van de opgeschreven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Scarabeter niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

 

Feitelijke levering

 

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

 

 

Transportkosten

 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op laten maken, bij gebreke waarvan Scarabeter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij evnetueel zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakkingen voorafgaand aan het vervoer te melden aan Scarabeter, Bij gebreke waarvan Scarabeter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

 

 Verzekering 

 

 1. De klant verplicht zich tot de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:
 • Gelverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderlinggende overeenkomst
 • Zaken van Scarabeter die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

2. De klant geeft op eerste verzoek van Scarabeter de polis van deze verzekering ter inzage. 

 

 

Garantie

 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Scarabeter enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Scarabeter voert de overeenkomst naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Scarabeter heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltijek) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventuele afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Scarabeter tijdig kan beginnen met aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Scarabeter tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit doorvloeiende extra kosten en/of extra uren voor reling van de klant. 

 

Inforamtieverstrekking door de klant

 

 1. De klant stelt alle informatie, gegeven en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Scarabeter.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde inforamtie, gegeven en bescheidenheid, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

 

Duur van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst tussen Scarabeter en de klant wordt aangegaan voor de duur van 12 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets ander voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzechtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindig de overeenkomst rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijnen moet de klant Scarabeter schriftelijk in gebreke stellen. 

 

 

Geheimhouding

 

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke over dan ook) van Scarabeter ontvangt geheim.
 2. Het zelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Scarabeter waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Scarabeter schade kan berokkenen. 
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geld niet voor informatie
 • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie verman of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
 • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na alfoop daarvan. 

 

 

Vrijwaring

 

 1. De klant vrijwaart Scarabeter tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Scarabeter geleverde producten en/of diensten. 

 

 

 

Klachten

 

 1. De klant dien een door Scarabeter geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Scarabeter daarvan zo spoedig mogelijk, doch in vedergeval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Scarabeter uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Scarabeter in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan dit er in iedergeval niet toe leiden dat carabeter gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Scarabeter.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Scarabeter ook daadwerkelijk bereikt.

 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

 1. Als Scarabeter een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Scarabeter verschuldigd zijn.

 

 

 

Aansprakelijkheid Scarabeter

 

 1. Scarabeter is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Scarabeter aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aanpsprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Scarabeter is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, vermiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien Scarabeter aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt to het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aanprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen omschrijvingen op de website of ind e catalogus zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

 

Vervaltermijn

 

 1. Het recht van de klant op schadevergoeding van Scarabeter vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heef het recht de overeenkomt te ontbinden wanner Scarabeter toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichting door Scarabeter niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Scarabeter in verzuim is.
 3. Scarabeter heeft het recht de overeenkomt met alle klanten te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomt niet volledig of tijdig nakomt, danwel indien Scarabeter kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artiekel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Scarabeter ind e nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Scarabeter kan worden toegerekend in een van de wil van Scarabeter onafhankelijke situatie, waardoor de nakomeling van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid. Niet van Scarabeter kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitslutiend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits- internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, staking, overheidsmaatregelen onvoorziene veroversproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Scarabeter 1 of meer verplichtingen naar d klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Scarabeter er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Scarabeter is in de overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 

 

 

Wijzinging van de overeenkomst

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om d inhoud ervan te wijzingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Scarabeter is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Scarabeter zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Scarabeter.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Scarabeter bijzet opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Scarabeter is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

 

 

Opgesteld op 13 maart 2019